KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BW HOTEL Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-110), przy ul. Kiełbaśniczej nr 16-19, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.000 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000010915, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 897-16-59-817, REGON 932660278;

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z poprzez e-mail: accounting@bestwestern-prima.pl lub telefonicznie: 71 782 55 55;

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy poprzez świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami. Dane zbierane są także w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz dostosowania serwisu www.bestwestern-prima.pl do potrzeb użytkowników. Dane mogą być zbierane w celu udziału w programach marketingowych i lojalnościowych oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Pani/Pana odrębnej pisemnej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania ciążącego na administratorze obowiązku w postaci w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń);

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, w tym dostawca niezbędnego oprogramowania, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne lub doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz podmioty obsługujące płatności;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pani/Pan prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw, odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy prima@bestwestern-prima.pl;

8. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została udzielona;

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi lub korzystania ze strony internetowej www.bestwestern-prima.pl. Podanie danych osobowych uzasadnione jest realizacją umowy;

11. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych (decyzja wykonawcza (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, notyfikowana jako dokument nr c(2016) 4176). Przekazanie dotyczy jedynie danych niezbędnych do realizacji usług i spełnienia wymagań Best Western International Inc, Stany Zjednoczone 1601 North 24th Parkway, Pheonix, Arizona 85016 tj.

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, historii rezerwacji i pobytu w hotelu przez BW Hotel Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 16-19, 50-110 Wrocław, w celu zbierania, przechowywania i przesyłania danych do Best Western International Inc, Stany Zjednoczone 1601 North 24th Parkway, Pheonix, Arizona 85016 w celu udziału w programie lojalnościowym BEST WESTERN Rewards. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych – decyzja wykonawcza (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, notyfikowana jako dokument nr c(2016) 4176. Przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, w szczególności wiem, że zgoda odwołana może być w każdym momencie, w formie, w której została złożona i nie pociągnie to za sobą negatywnych konsekwencji. Zapoznałem/-am się także z regulaminem programu lojalnościowego dostępnym na stronie www.bestwestern.pl/rewards. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat.